ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Проект "Успех за теб"

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), има общ бюджет в
размер на 151 123 000 лева и срокът за изпълнение на дейностите му е 60 месеца, но не покъсно от 31.12.2027 година.
Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно
развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и
подобряване на образователните им резултати.
Специфични цели на проекта:
 подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с
фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на
преждевременно напусналите училище;
 повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите
им изяви;
 изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и
значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в
основното образование;
 повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните
потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл.
образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя,
подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.
Целевите групи по проекта са:
 ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни
затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от
отпадане от образователната система, ученици със специални образователни
потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби;
 родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със
СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица преждевременно
напуснали училище;
 учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл.
образователни медиатори, социални работници; експерти от РУО;
 специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие.
Дейностите по проекта са:
Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в
системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно
развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и
социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми
за професионалното и кариерното им развитие
Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на
положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния
процес
Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални
образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно
приобщаване в училищното образование
Дейност 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване
в училищното образование
Дейност 5. Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и
кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование
Със Заповед № РД09-1308/28.06.2023 г. на министъра на образованието и науката e
утвърден Списък на училищата, които да участват в изпълнението на дейностите по
проект „Успех за теб“

Прикачени документи

Успех за теб.pdf