Проекти

 

 

 

ПРОЕКТ "ОБУЧЕНИ, МОТИВИРАНИ, СЕНЗИТИВНИ" 

 

 

     От 30 октомври до 1 ноември 2022 г. в хотел "Национал палас", град Сливен  Сдружение "Равновесие" проведе обучение на колеги от ОУ "Христо Ботев" по Дейност 2 "Обучения с придобиване на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда" по проект "Обучени, мотивирани, сензитивни"

 

         

 

 

 

 

 

 

От 24 до 25 септември 2022г. в хотел "Дунав Палас", град Русе се състоя обучение на педагогическия екип на ОУ "Христо Ботев"-кв. Победа по Дейност 3  "Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда" по договор BG05M2OP001-3.017-0004-С02 проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема "Приложение на арт терапевтични техники в работата на педагозите в мултикултурна образователна среда".

        

 

 

 

 

 

Обучение на екипа на ОУ „Хр. Ботев“ по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по договор BG05M2OP001-3.017-0004-С02 проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението се проведе от Сдружение „Равновесие“ и „Евротур МК“ ЕООД в хотел „Калина Палас“, град Трявна, от 18 до 20 март 2022 г.

 

 

 

 

От 1 до 3 септември 2021 г. в хотел „Поп Харитон“, Дряновски манастир се състоя обучение на педагогическия екип на ОУ „Христо Ботев“ по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по договор BG05M2OP001-3.017-0004-С02 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

 

 

 

  

    

Първо обучение на екипа на ОУ „Хр. Ботев“ по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението се проведе от експертите на Сдружение „Равновесие“ в хотел „Меридиан Болярски“, Велико Търново от 11 до 13 юни 2021 г.

 

 

        

Обучение на екипа на ОУ Хр. Ботев по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението се проведе от Сдружение „Равновесие“ и „Евротур МК“ ЕООД в хотел „Армира“, Старозагорски минерални бани от 12 до 14 юли 2021 г.

 

 

 

 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

 

Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и
ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими
групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

 

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на
уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна
среда.

 

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на
умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на
електронно съдържание и др.).

 

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда

https://www.mon.bg/bg/100925