ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Мисия и визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

         Основно училище „Христо Ботев“,кв.Победа, гр. Бургас осигурява за учениците от квартал Победа качествен образователно-възпитателен процес чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата.Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни  знания  и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

        Педагогическата колегия ще продължи да носи тежкия кръст на учителя-просветител и на учителя-възпитател и да се опитва да изпълнява своята мисия, свързана с:

►Формиране на личности с добра интелектуална подготовка и обща  култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

►Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности, пречупени през призмата на етническите различия на нашите ученици. 

►Адаптиране на новите учебни планове към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас.

►Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят  и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

►Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

            ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

         Вярваме,че ОУ“ХРИСТО БОТЕВ” ще се утвърди като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.Ще допринесе за формирането на автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности,осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат

за себе си и в полза на общността.

        Усъвършенстване на професионалните умения на учителите. Обособяването на педагогическата колегия като екип от високо отговорни личности, работещи в мултиетническа среда, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Прилагане на творческо и критично мислене при осъществяването на образователно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек от ромски и турски етнос като гражданин на Република България, на Европейския съюз и на света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

            Изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.