Документи

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 1. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 
 2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА
 3. Мерки за повишаване качеството на образованието
 4. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 5. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи
 6.    Годишен план за дейността на училището   
 7.  График- учебно време
 8. Програма за гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование
 9. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
 10. Училищна програма за изпълнение на национална програма за насърчаване и повишаване на грамотността в ОУ«Христо Ботев »-Бургас 
 11. Програмна система за предучилищно образование на подготвителна възрастова група
 12. Теми и график на заседанията на педагогическия съвет
 13. Доклад  за изпълнението на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА  за   учебната 2021/2022
 14. Правилник за дейността на училището                    част 1                   част  2        част 3
 15. График на час на класния ръководител
 16. Дневен режим на учениците от ЦОУД
 17. График на класни работи -първи учебен срок
 18. График на консултации
 19. График за Спортни дейности
 20. График на контролни работи-първи учебен срок
 21. График на класни работи

 

 

 

 

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 1.    Доклад  за изпълнението на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА  за   учебната 2020/2021
 2.    Етичен кодекс
 3.    Годишен план за дейността на училището     
 4.    График консултации 1-7 клас - Първи срок
 5.    График- учебно време
 6.    Мерки за повишаване качеството на образованието 
 7.    План за квалификационната дейност
 8.    Правилник за  работата на педагогическия съвет
 9.    Правилник за дейността на училището                    част 1                   част  2
 10.    Програма за превенция на ранното напускане на училище
 11.    Програма за гражданско, здравно, екологично  и интеркултурно образование
 12.     Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи
 13.     Стратегия за  развитие на училището в периода 2020-2024 година-актуализация 2021г.

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА
 2.  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО     ЧАСТ 1          ЧАСТ 2
 3. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 4. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
 5. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЗВИМИ ГРУПИ/ 2020-2024/
 6. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
 7. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 8. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
 9. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 10. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ
 11. ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 12. АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020ГОДИНА

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА
 2. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 3. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 4. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА И ЗАКРИЛАТАНА ДЕЦАТА В РИСК
 5. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
 6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЗВИМИ ГРУПИ/ 2016-2020/
 7. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
 8. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 9. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
 10. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 11. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ
 12. ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 13. СИСТЕМА ЗА  ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ