ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Документи

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА
 2.  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО     ЧАСТ 1          ЧАСТ 2
 3. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 4. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
 5. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЗВИМИ ГРУПИ/ 2020-2024/
 6. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
 7. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 8. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
 9. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 10. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ
 11. ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 12. АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020ГОДИНА

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА
 2. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 3. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 4. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА И ЗАКРИЛАТАНА ДЕЦАТА В РИСК
 5. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
 6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЗВИМИ ГРУПИ/ 2016-2020/
 7. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
 8. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 9. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
 10. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 11. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ
 12. ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 13. СИСТЕМА ЗА  ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ