ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Прием 2020-2021г.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 


Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образованиеНаредба № 10 от 01.09.2016 г. и измененията на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

І. Организация на приема в първи клас в учебните заведения

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.

2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 12.05.2020 г. до 22.05.2020 г.

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 03.06.2020 г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение.

4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 05.06.2020 г. до 12.06.2020 г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.

5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 16.06.2020 г.

6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 17.06.2020 г. до 23.06.2020 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение. Тези родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.

7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 29.06.2020 г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2020 г. до 06.07.2020 г.

8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 08.07.2020 г.

 

9. Критерии за класиране:

Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база точкова система.

 

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

 

Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в Регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.

 

Основни критерии:

Точки:

Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием

300 т.

Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием

200 т.

Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием

100 т.

Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием

1 т.

 

Допълнения към основните критерии:

1) Деца, чиито брат или сестра до 12-годишна възраст (към датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното училище, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

2) Осиновени деца или деца от приемни семейства могат да бъдат разпределени в една от групите както по постоянен/настоящ адрес на детето, така и на осиновителя или приемния родител (което е по-благоприятно). За всички останали деца се използва само адреса на детето.

 

Допълнителни критерии:

Точки:

1. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище

18 т.

2. Дете с трайни увреждания над 50%

16 т.

3. Дете с един или двама починали родители

14 т.

4. Дете, чиито брат или сестра над 12-годишна възраст (към датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното училище

 

12 т.

5. Дете от многодетно семейство (с три или повече деца)

 

10 т.

6. Дете със СОП

 

1 т.

7. Дете-близнак

 

1 т.

 

Критерии на база избор на училище:

- за първо желано училище – 8 точки;

- за второ желано училище - 7 точки;

- за трето желано училище - 6 точки;

- за четвърто желано училище - 6 точки;

- за пето желано училище - 6 точки

 

Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.