Обучение на колектива на ОУ "Христо Ботев"- Бургас

 

Обучение на екипа на ОУ „Хр. Ботев“ по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по договор BG05M2OP001-3.017-0004-С02 проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението се проведе от Сдружение „Равновесие“ и „Евротур МК“ ЕООД в хотел „Калина Палас“, град Трявна, от 18 до 20 март 2022 г.