ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Документи

 

    1. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

    2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 

    3. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

    4. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО              част 1              част 2             част 3

    5. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО      част 1              част 2               част 3         част 4       част 5

    6. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО 

    7. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО       част 1              част 2             част 3
   
 
   8. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

    9. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО       ЧАСТ 1                  ЧАСТ 2 

   10. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

   11. ПРОГРАМА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ

   12. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ  НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

   13. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

   14. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА И ЗАКРИЛАТА  НА ДЕЦАТА  В РИСК

   15. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

   16. ПЛАНОВЕ НА КОМИСИИТЕ

   17. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ ПАМЕТТА НА УЧИЛИЩЕТО

   18. ПЛАН НА ЕКИПА ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО  РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

   19. ПЛАН ЗА ГРАЖДАНКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

   20. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 

   21. ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 

   22. ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНАТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

   23. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

   24. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

   25. ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

   26. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА  СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ  И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

   27. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И СЕМЕЙСТВОТО    

   28. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

   29. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА

   30. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

   31. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

   32. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

   33. НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА  

   34. ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

   35. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

   36. ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ

   37. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДНЕВНИЦИ

   38. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

   39. ПЛАНОВЕ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ

   40. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

   41. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ  НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ

   42. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ

   43. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

   44. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И СЕМЕЙСТВОТО    

   45. ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ

   46. СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

   47. СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПРИ ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 1. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 
 2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА
 3. Мерки за повишаване качеството на образованието
 4. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 5. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи
 6.  Годишен план за дейността на училището   
 7.  График- учебно време
 8. Програма за гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование
 9. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
 10. Училищна програма за изпълнение на национална програма за насърчаване и повишаване на грамотността в ОУ«Христо Ботев »-Бургас 
 11. Програмна система за предучилищно образование на подготвителна възрастова група
 12. Теми и график на заседанията на педагогическия съвет
 13. Доклад  за изпълнението на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА  за   учебната 2021/2022
 14. Правилник за дейността на училището                    част 1                   част  2        част 3
 15. График на час на класния ръководител
 16. Дневен режим на учениците от ЦОУД
 17. График на класни работи -първи учебен срок
 18. График на консултации
 19. График за Спортни дейности
 20. График на контролни работи-първи учебен срок
 21. График на класни работи

  

 ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 1.    Доклад  за изпълнението на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА  за   учебната 2020/2021
 2.    Етичен кодекс
 3.    Годишен план за дейността на училището     
 4.    График консултации 1-7 клас - Първи срок
 5.    График- учебно време
 6.    Мерки за повишаване качеството на образованието 
 7.    План за квалификационната дейност
 8.    Правилник за  работата на педагогическия съвет
 9.    Правилник за дейността на училището                    част 1                   част  2
 10.    Програма за превенция на ранното напускане на училище
 11.    Програма за гражданско, здравно, екологично  и интеркултурно образование
 12.    Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи
 13.    Стратегия за  развитие на училището в периода 2020-2024 година-актуализация 2021г.

   

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА
 2.  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО     ЧАСТ 1          ЧАСТ 2
 3. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 4. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
 5. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЗВИМИ ГРУПИ/ 2020-2024/
 6. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
 7. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 8. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
 9. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 10. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ
 11. ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 12. АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020ГОДИНА

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА
 2. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 3. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 4. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА И ЗАКРИЛАТАНА ДЕЦАТА В РИСК
 5. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
 6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЗВИМИ ГРУПИ/ 2016-2020/
 7. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
 8. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 9. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
 10. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 11. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ
 12. ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 13. СИСТЕМА ЗА  ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ